Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

 • Wyszukiwarka

Wyszukiwarka mobile

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Sprawiedliwości – Zespół ds. Trwałości Projektów i  Analiz w Departamencie  Nadzoru Administracyjnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wdrożenie Standardów Obsługi Interesanta w skrócie WSOI - wsoi.ms.gov.pl

Data publikacji strony internetowej:  2021-01-15. Data ostatniego przeglądu stanu aktualizacji: 2024-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Bułakowski, wojciech.bulakowski@ms.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 52 12 877. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna w zakresie budynku przy ul. Czerniakowskiej:

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowane jest przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (kod pocztowy 00-454). Wejście do budynku dla interesantów zlokalizowane jest od strony ulicy Czerniakowskiej. Nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku. Sala obsługi interesantów znajduje się na parterze bezpośrednio po wejściu do budynku. Kasy ministerstwa zlokalizowane są po prawej stronie od wejścia. Stanowiska obsługi interesantów Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na końcu sali. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia przed kasami. Bezpośrednio przed budynkiem ministerstwa nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony sąsiadującego z budynkiem ministerstwa budynku Sądu Okręgowego. Do sali obsługi interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Dostępność architektoniczna Budynku Głównego MS (oraz pozostałych budynków MS – bez ul. Koszykowej):

Do wszystkich obiektów umożliwiony jest wjazd osobom na wózkach inwalidzkich przy pomocy wind zewnętrznych (Al. Ujazdowskie 11, ul. Czerniakowska 100) lub podjazdu (ul. Chopina 1, ul. Zwycięzców 34). Wszystkie obiekty posiadają windy osobowe, umożliwiające poruszanie się i dostęp na każde piętro budynków, gdyż windy te zostały wyposażone w przyciski sterujące, umożliwiające odczyt osobom niewidomym  i niedowidzącym, jak również sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Zlikwidowane zostały bariery w postaci progów i różnic w poziomie podłóg pokoi i korytarzy.  Ponadto wszystkie budynki Ministerstwa, które nie są zabytkami, posiadają toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

W budynkach, które są pod opieką konserwatora zabytków, tj.:

 • w budynku przy Al. Róż 2 (wpisanym do rejestru zabytków pod nr 595 – decyzja z dn. 01.07.1965 r.), w 2016 r. zakończono remont kapitalny, w ramach którego uwzględniono wymagania osób niepełnosprawnych,
 • w budynku przy Al. Ujazdowskich 19 (wpisanym do rejestru zabytków pod nr 749 – decyzja z dn. 01.07.1965 r.) zaplanowano na kolejne lata remont generalny (jednakże z uwagi na wniesione do przedmiotowego obiektu roszczenia własnościowe, termin rozpoczęcia prac jest nieznany), gdzie uwzględniono przepisy w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ogólnodostępnych części budynku, wynikające z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.”

Wszystkie budynki Ministerstwa Sprawiedliwości posiadają kontrastowe oznaczenia szczytu i podstawy schodów. W punktach obsługi interesantów oraz salach konferencyjnych zainstalowane są pętle indukcyjne. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone są w system sygnalizacji przywoławczej.